Нормативна документація

                                                                                                «Затверджую»
                                                                                                Директор школи     Ю.М.Безкровна


Положення
Про табір відпочинку з денним перебуванням
«Сонечко»

у Злинській загальноосвітній школі
 №2 І-ІІІ ступенів1. Загальна частина
1.1. Пришкільний заклад відпочинку є закладом тимчасово утвореним у навчальному закладі, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.
1.2. Пришкільний табір відпочинку у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації, а також Положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.
1.3. Пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням знаходиться за місцезнаходженням: у межах населеного пункту села Злинка Маловисківського району Кіровоградської області;
за режимом роботи: з денним перебуванням (не менше 6 годин);
за терміном роботи: змінний (протягом відпочинкової зміни не менше 14 днів);
за типом: з денним перебуванням, який створено на базі навчального закладу .
2. Організаційно - правові засади діяльності дитячого табору відпочинку.
2.1. Дитячий табір відпочинку діє на підставі Положення про дитячий заклад відпочинку, що затверджується засновником (власником).
Назва оздоровчого табору: «Сонечко»
Місце знаходження табору: вул. Жовтнева,238, с. Злинка  Маловисківський район, Кіровоградська область Злинська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ст.
Засновник (власник): Маловисківська районна державна адміністрація, Злинська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів.
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Мета і предмет діяльності:
реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб
Склад і компетенція органу управління:
Штатний розпис дитячого закладу відпочинку встановлюється на підставі типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, затверджених центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту за погодженням з відповідними центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів та праці.
Порядок формування майна: Дитячий заклад відпочинку володіє, користується і розпоряджається майном, земельною ділянкою відповідно до законодавства. Для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей дитячим закладам оздоровлення та відпочинку можуть надаватися в оренду спортивні, культурні, оздоровчі об'єкти тощо.
2.2. Засновником (власником) установлюється тривалість відпочинкової зміни з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності пришкільного табору відпочинку щорічно.
2.3. Дитячий заклад відпочинку приймає на відпочинок дітей шкільного віку.
2.4. Засновник (власник) дитячого закладу відпочинку:
- затверджує Положення про дитячий заклад відпочинку;
- призначає та звільняє керівника дитячого закладу відпочинку;
- забезпечує безпечні умови організації відпочинку та оздоровлення дітей;
- забезпечує функціонування дитячого закладу відпочинку, його комплектування технологічним та іншим обладнанням, належну підготовку до проведення відпочинку та оздоровлення дітей.
2.5. Приймання дітей до дитячого закладу відпочинку здійснюється за рішенням засновника (власника) на підставі заяви та за наявності довідки про стан здоров'я дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення.
2.6 Відрахування дитини з дитячого закладу відпочинку здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють, за рішенням педагогічної ради за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі відпочинку. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого закладу.
2.7 Дитячий заклад відпочинку веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:
- захист життя і здоров’я;
- належні умови, для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно-корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо;
- добровільний вибір видів діяльності та дозвілля, користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-виробничою, базою дитячого оздоровчого закладу;
- вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших працівників дитячого оздоровчого закладу, пропаганди релігійних конфесій.
2.8. Діти, які перебувають у дитячому закладі відпочинку, повинні:
- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;
- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;
- дотримуватися морально-етичних норм;
- бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності;
- брати посильну участь у суспільно корисній праці.
2.9. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому пришкільному таборі створюються групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячого табору.
2.10. Дитячий заклад відпочинку працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником закладу.
2.11. Виховний процес у дитячому закладі відпочинку здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених Положенням.
2.12. Дитячий заклад відпочинку діє на підставі статуту школи, цим Положенням використовується печатка та штамп школи де розміщений табір.
2.13. Дитячий заклад відпочинку входе до складу загальноосвітнього навчального закладу і діє на підставі Положення, затвердженого засновником (власником).

3. Охорона життя та здоров’я дітей.
3.1. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу дитячий заклад закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою. Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної медичної допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом.
З.2. Працівники дитячого закладу відпочинку несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.
З.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на оздоровленні в дитячому закладі відпочинку, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними. Медичний супровід забезпечується також при організованому перевезенні дітей до (від) місць відпочинку чи оздоровлення.
З.4. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні дитячого закладу розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.
З.5. Дитячий заклад відпочинку забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування.
3.6. Керівник дитячого закладу відпочинку здійснює обов'язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здоровою способу життя.

4. Управління дитячим закладом відпочинку і кадрове забезпечення.

4.1.Керівництво дитячим закладом відпочинку здійснює його керівник який призначається і звільняється з роботи засновником (власником).
4.2. Керівник дитячого закладу відпочинку:
- затверджує календарний план роботи закладу;
- затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу відпочинку;
- організовує інструктаж працівників дитячого закладу відпочинку з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;
- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
- здійснює контроль за оздоровчо - виховним процесом, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;
- звітує перед засновником (власником) про результати діяльності закладу;
- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності дитячого закладу, організовує і контролює їх виконання;
- забезпечує спільно з засновником (власником) раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис, посадові обов'язки працівників дитячого закладу;
- відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов'язковий медичний огляд;
- приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників дитячого закладу.

4.3.Працівники пришкільного табору мають право на:
·        внесення пропозицій щодо поліпшення виховного процесу та процесу відпочинку;
·        участь у роботі нарад, зборів, інших органів самоврядування пришкільного табору, у заходах, пов'язаних з організацією виховного процесу та процесу відпочинку;
·        вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
·        соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;
·        об'єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.4.4.Працівники дитячого закладу зобов'язані:
·        мати  документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;
·        дотримуватися вимог положення про табір з денним перебуванням дітей, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
·        берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
·        виконувати накази начальника пришкільного табору.

4 .5. Працівники дитячого закладу відпочинку мають право на:
- унесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;
- участь у роботі методичних об'єднань, рад, зборів, інших органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;
- вибір форм підвищення кваліфікації;
- різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;
4.6. Працівники дитячого закладу відпочинку зобов'язані:
- дотримуватися вимог статуту дитячого закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виконувати накази й розпорядження керівника дитячого закладу, органів управління, до сфери діяльності яких належить дитячий заклад.
4.7. Працівники дитячого закладу працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.
4.8. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування закладу;
- уносити пропозиції щодо поліпшення діяльності дитячого закладу;
- брати участь в організації та проведенні заходів,
- захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.
5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу.
5.1. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу відпочинку здійснюється відповідно до його статуту та законодавства України.
5.2.Фінансування пришкільного табору здійснюється за рахунок коштів  місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3.Ведення діловодства та звітності у пришкільному таборі здійснюється в установленому законодавством порядку.

6.Державний контроль за діяльністю дитячих закладів
 6.1Державний контроль за діяльністю пришкільного табору у межах повноважень, передбачених законом, здійснює відділ освіти Маловисківької районної державної адміністрації.
Комментариев нет:

Отправить комментарий

Ми хочемо миру